TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

4 khách và 0 thành viên

TKB K6,8 Tuần 10 HKI (2013-2014)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HNV
Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:27' 29-10-2013
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS CÁT MINH THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 -2014
BUỔI CHIỀU ÁP DỤNG TỪ: 21 / 10 / 2013 ( Tuần: 10 )
THỨ Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7
2 1 Sử Lý Văn Văn Văn Sử Nhạc Hóa Toán Tin Văn Sử Văn CD Lý
B.Bình Tiển Chi Hòa Hiệp Ảnh Chúc Kiều Dung Dương Nhơn Bình Oanh Khoa Long
2 Lý Văn Sử Văn Văn Hóa CN Nhạc Văn Toán Sử Văn Tin MT CD
Tiển Chi B.Bình Hòa Hiệp Vinh Long Chúc Nhơn Dung Bình Oanh Dương Vương Khoa
3 CN Sử Lý Hóa Sử Văn Hóa Văn Sử Văn MT Văn CD Tin Nhạc
Tiến B.Bình Tiển Kiều Ảnh Hiệp Vinh Hòa Bình Nhơn Vương Oanh Khoa Dương Chúc
4 Văn CN Hóa Sử Hóa Văn Văn CD Tin Sử Toán MT Nhạc Lý Văn
Chi Tiến Kiều Ảnh Vinh Hiệp Hòa B.Bình Dương Bình Dung Vương Chúc Long Oanh
5 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
3 1 Hóa Toán Địa MT Nhạc Lý CD Sử Tin Sinh Anh Toán CN Sinh Văn
Nhị Hương Minh Vương Chúc Tiển B.Bình Khoa Dương Phúc Hoa Tuyến Nhung Kiều Oanh
2 Địa TD Sử Toán TD Nhạc Sử Lý CN Anh Sinh Tin Văn TD Sinh
Minh Vinh B.Bình Hương Liêm Chúc Khoa Tiển Nhung Hoa Kiều Dương Oanh Ý Phúc
3 Nhạc Hóa TD Anh Lý Toán TD Anh Địa Anh Tin Văn TD Toán MT
Chúc Nhị Vinh Thạch Tiển Ninh Liêm Hải Minh Hoa Dương Oanh Ý Tuyến Vương
4 Toán Nhạc Anh TD CD TD Toán Anh Anh Địa CN Văn Sinh Toán TD
Hương Chúc Thạch Vinh B.Bình Liêm Ninh Hải Hoa Minh Nhung Oanh Phúc Tuyến Ý
5 TD Anh Anh Nhạc MT CD Toán TD Anh TD Địa Sinh Toán Văn CN
Vinh Hải Thạch Chúc Vương B.Bình Ninh Liêm Hoa Ý Minh Phúc Tuyến Oanh Nhung
4 1 Văn Anh Anh Toán Sinh Anh Toán Địa CD Lý Toán Anh Văn Toán CN
Chi Hải Thạch Hương My Loan Ninh Minh Khoa Hưng Dung Hoa Oanh Tuyến Nhung
2 Văn Anh Sinh Toán Anh Anh Toán TD Lý TD Toán CN Văn Anh Địa
Chi Hải Vân Hương Thạch Loan Ninh Liêm Hưng Ý Dung Nhung Oanh Hoa Minh
3 Anh Sinh Toán Địa Anh Sinh TD Toán TD Toán CD Lý Anh CN Toán
Hải Vân Hương Minh Thạch My Liêm Ninh Ý Dung Khoa Hưng Hoa Nhung Tuyến
4 Anh Toán Văn Anh Toán TD Anh Sinh Toán CD TD Toán CN Văn Anh
Hải Hương Chi Thạch Ninh Liêm Loan My Dung Khoa Ý Tuyến Nhung Oanh Hoa
5 Sinh Toán Văn Anh TD Toán Sử Anh Toán CN Lý TD Toán Văn Anh
Vân Hương Chi Thạch Liêm Ninh Khoa Hải Dung Nhung Hưng Ý Tuyến Oanh Hoa
5 1 Văn Toán Nhạc Sinh Văn Toán Văn CN MT Văn Sinh Địa Toán Anh Tin
Chi Hương Chúc My Hiệp Ninh Hòa Long Vương Nhơn Kiều Minh Tuyến Hoa Dương
2 Toán Văn MT Hóa Toán Văn Văn Sinh TD Văn Nhạc Toán Anh Địa Tin
Hương Chi Vương Kiều Ninh Hiệp Hòa My Ý Nhơn Chúc Tuyến Hoa Minh Dương
3 Anh Văn Toán Văn Anh CN Sinh Toán Văn Nhạc Tin TD Anh Sinh Toán
Hải Chi Hương Hòa Thạch Long My Ninh Nhơn Chúc Dương Ý Hoa Kiều Tuyến
4

5

6 1 Hóa Sinh CD Toán Toán Sinh Anh Văn CN MT Văn Toán Địa Anh Sinh
Nhị Vân Ảnh Hương Ninh My Loan Hòa Nhung Vương Nhơn Tuyến Minh Hoa Phúc
2 TD Hóa Toán CD Toán Địa Anh Văn Anh Tin Văn CN MT Toán TD
Vinh Nhị Hương Ảnh Ninh Minh Loan Hòa Hoa Dương Nhơn Nhung Vương Tuyến Ý
3 Sinh TD Toán Văn Sinh Toán Địa MT Sinh Toán TD Anh Tin CN Toán
Vân Vinh Hương Hòa My Ninh Minh Vương Phúc Dung Ý Hoa Dương Nhung Tuyến
4 Toán Địa Sinh TD Sử MT Sinh Toán Văn Sinh CN Anh TD Tin Toán
Hương Minh Vân Vinh Ảnh Vương My Ninh Nhơn Phúc Nhung Hoa Ý Dương Tuyến
5 Toán CD TD Sinh Địa Anh MT Toán Văn CN Toán Tin Toán TD Anh
Hương Ảnh Vinh My Minh Loan Vương Ninh Nhơn Nhung Dung Dương Tuyến Ý Hoa
7 1 MT Sử Văn Lý Văn Sử Hóa Hóa Nhạc Toán Anh Sinh Lý Văn Sử
Vương B.Bình Chi Tiển Hiệp Ảnh Vinh Kiều Chúc Dung Hoa Phúc Long Oanh Bình
2 Sử MT CN Sử Hóa Văn Lý Văn Sinh Văn Anh CD Sử Nhạc Văn
B.Bình Vương Long Ảnh Vinh Hiệp Tiển Hòa Phúc Nhơn Hoa Khoa Bình Chúc Oanh
3 CD Văn Hóa CN CN Hóa Văn Sử Toán Anh Văn Nhạc Sinh Sử Văn
Ảnh Chi Kiều Tiến Long Vinh Hòa Khoa Dung Hoa Nhơn Chúc Phúc Bình Oanh
4 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL

5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
GVCN Tiển B.Bình Chi Tiến cn Ảnh Hiệp Khoa Hòa Nhơn Dung Kiều T.Bình Long Chúc Oanh
HIỆU TRƯỞNG
Ghi chú: HĐNGLL dạy tuần lẻ ( Nếu nghỉ thì dạy bù tuần kế tiếp)

 
Gửi ý kiến