TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

ÔN TẬP CUỐI NĂM ANH 8 (2012)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:37' 01-05-2012
Dung lượng: 85.0 KB
Số lượt tải: 1313
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP CUỐI NĂM ANH 8 (2011-2012)

A.VOCABULARY _STRUCTURES :
Hoc kó noäi dung caùc maãu hoäi thoaïi (listen and read ) vaø caùc baøi ñoïc( read )
B .STRUCTURES :
1 .The present perfect tense (thì hieän taïi hoaøn thaønh )
S+ have/ has +p.p (V-ed /V 3 ) +O
Duøng ñeå dieãn taû moät haønh ñoäng dieãn ra ôû quaù khöù vaø coøn keùo daøi ñeán hieän taïi
S+ Have /Has + p.p +O +since /for +time
-Dieãn taû moät haønh ñoäng ñaõ xaûy ra roài
S +Have /Has +already +p.p +O
-Dieán taû moät haønh ñoäng chöa hoaøn thaønh xong:
Have /Has +S +P.P +O ..yet?
2. The past progresive tense(Thì quaù khöù tieáp dieãn )
S +was /were + V-ing +O
-Dieãn taû moät haønh ñoäng ñang dieãn ra taïi moät thôøi ñieåm xaùc ñònh ôû quaù khöù
( at 8 o’clock lastnight / at this time last Sunday )
- Diễn tả hai hành động xảy ra song song cùng một lúc :
While +S + Were /Was +V-ing +O, S + Were /Was +V-ing +O
-Hai haønh ñoäng dieãn ra ôû quaù khöù. Moät haønh ñoäng ñang dieãn ra thì coù moät haønh ñoäng khaùc chen vaøo .Haønh ñoäng ñang dieãn ra chia thì qktd , haønh ñoäng chen vaøo chia thì qkñ .
While +S+ Were /Was +V-ing +O, S +V(qkd ) +O
When +S +V (qkd )+ O ,S+V(qktd ) +O.
3.The present progressive tense (Thì hieän taïi tieáp dieãn )
S+ is /are am +always+ V-ing +O
-Duøng vôùi töø “always “ dieãn taû lôøi phaøn naøn.
*Drill :Chia thì ñuùng cho caùc caâu sau :
1 .It started to rain while I (walk) to school .
2 .She (not /finish) her homework yet .
3 Nga and Lan (do) the homework at 8 o’clock last night.
4 .Oh dear ! They always (go ) to class late.
5. When Mr Tuan (arrive ) home ,his children (watch ) a film on TV.
6 .What you (do) at this time last Sunday ?
-We ( collect ) waste paper for recycling.
7 . He (be ) in Viet Nam for two weeks .
8 .Yesterday Ba (ask ) me to go to the station with him . but I ( not/ want ) to leave the house because I (wait )for a call.
9 .I (already /see ) that film.
10 .Mrs Quyen (do ) shopping while Mr Thanh ( attend ) a business meeting.
11. Last night when we came to visit him, he (do) an experiment on the upstairs.
12. Mr Ba (not go) out since he has bought a new color television.
13. They often go to school by bike, but yesterday they (walk) to school.
14. We can`t (go) out because it is raining now.
4/PASSIVE VOICE ( Caâu bò ñoäng )
a/ Simple present tense
( A ) S + V 1 /V –es /s + O + (M )
(P ) S + is /am are + p.p(V-ed / V3)+ (M ) + by + O
b/ Simple past tense :
(A ) S+ V-ed /V2 + O + ( M )
(P ) S +was /were + p.p (V-ed / V3) + ( M ) + by + O
c / Modal verbs : Will / Shall /Could /Must/ Should
(A ) S + Modal verb +V1 + O + (M )
(P ) S + Modal verb +be +p.p + ( M ) + by + O
d / Present perfect tense :
( A ) S + have /has +p.p + O + ( M )
( P ) S + have / has + been + p.p + (M ) + by + O
*Drill : Chuyeån nhöõng caâu sau sang bò ñoäng :
1.My father bought this house two years ago
2 .We have done these exercises carefully.
3 .People recycle car tires to make pipes.
4. The workers will build a new school in my town.
5 .Franz Gruber wrote the Christmas carol in the 19th century
6. People can reuse milk bottles for thirty times .
7. People speak
 
Gửi ý kiến