TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

TIN TỨC TỔNG HỢP

Thành viên trực tuyến

3 khách và 0 thành viên

02 ĐỀ TUYỂN SINH 10 THAM KHẢO

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:03' 26-05-2015
Dung lượng: 196.0 KB
Số lượt tải: 785
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ TĨNH

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN HÀ TĨNH
NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn: TIẾNG ANH (Cho thí sinh chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút

 (Đề thi có 7 trang, gồm 10 phần)

Lưu ý: →
Thí sinh không sử dụng bất kể tài liệu nào, kể cả từ điển.

 →
Thí sinh làm bài trực tiếp vào Đề thi, ghi câu trả lời vào các ô cho sẵn ở cuối các phần.

 →
Riêng phần trắc nghiệm thí sinh chỉ ghi đáp án A, B, C hoặc D vào ô cho sẵn.

 →
Giám thị không giải thích gì thêm.


Điểm của toàn bài thi
Các giám khảo
Số phách

(Bằng số)
(Bằng chữ)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Do Trưởng Ban chấm thi ghi)Giám khảo 1:


Giám khảo 2:

Part I. Choose the word A, B, C or D whose underlined part is pronounced differently from the others in each sentence.
1.
A. pleasure
B. leisure
C. escape
D. decision

2.
A. ache
B. chorus
C. chef
D. choir

3.
A. compliments
B. volunteers
C. laughs
D. tanks

4.
A. any
B. fat
C. add
D. habit

5.
A. booked
B. sacred
C. placed
D. promised


Choose the word A, B, C or D whose main stress is different from the others in each sentence.
6.
A. advertise
B. newspaper
C. different
D. important

7.
A. possible
B. public
C. distance
D. prevent

8.
A. consume
B. garbage
C. motorbike
D. schoolyard

9.
A. continue
B. resource
C. luxury
D. replace

10.
A. throughout
B. difficulty
C. company
D. comfortable


Your answer:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.


Part II. Choose the correct answer A, B, C or D to complete each of the following sentences.
1. Had we caught the earlier train, we__________ home by now.
A. would have been
B. would be
C. were
D. will be

2. There was nothing they could do _______ leave the car at the roadside where it had broken down.
A. unless
B. instead of
C. than
D. but

3. He spent the entire night thinking and in the end _________ a brilliant idea.
A. came up to
B. put up with
C. came up with
D. put through to

4. Mary: “Peter failed in the final examination last term.” - Nancy: “__________”
A. Really?
B. Sorry to hear that.
C. What’s wrong?
D. I can’t believe it.


5. The man who was taken to hospital had been __________ for three hours.
A. insensitive
B. unconscious
C. unfeeling
D. indifferent

6. After each chapter in this book _________ where reference materials may be included.
A. do the pages find
B. are found the pages

C. are the pages found
D. the pages are found

7. Every possible means _________ to prevent the air pollution, but the sky is still not clear.
A. is used
B. have been used
C. are used
D. has used

8. The waves on the beach on the west coast of Florida are not ________ on the east coast.
A. much high as
B. so high as that
C. as high as those
D. higher than

9. Assistant: “Is there anything I can do for you, sir?” - Customer: “__________.”
A. Yes, you’re welcome
B. Ok. Your time

C. Not now. Thanks anyway
D. Sure. Go ahead, please

10. When replying to this advertisement, please __________ a stamped addressed envelope.
A. present
B. contain
C. enclose
D. include

11. Such ________ that we didn’t want to go home.
A. was a beautiful flower display
B. beautiful the
 
Gửi ý kiến